ประวัติความเป็นมา

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นมา

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโครงการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคีจากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมสนับสนุนและผลักดันในประเด็นเรื่องเกษตรอินทรีย์และความปลอดภัยทางอาหารในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เชียงใหม่ เมืองแห่งอาหารปลอดภัยปี 2560” ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 ในการอนุมัติวงเงินเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย ภายใต้กรอบการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งโครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนและสำคัญของรัฐบาลสมัยนั้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรมายาวนาน และมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ชั้นนำของประเทศไทยและของภูมิภาคอาเซียน โดยมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี “Maejo go Eco” เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็น Eco University ที่บูรณาการการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ โดยมีหัวใจอยู่ที่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เป็นสุข ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ของจังหวัดเชียงใหม่นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และองค์กรภาคีได้ร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในจังหวัดแบบครบห่วงโซ่ ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ การประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ และมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561 เป้าหมายของโครงการคือ

  1. เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรอินทรีย์ (Chiangmai organic hub)
  2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ (Organic education hub)

 โดยโครงการได้บูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร และ สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่
  • สร้างเกษตรกร เครือข่าย และผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
  • ทำให้เกิดตลาดอินทรีย์ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 แห่ง และ ภายนอกมหาวิทยาลัย อีก 2 แห่ง
  • ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำหรับบริโภคในเชียงใหม่ทั้งสดและแปรรูปเพิ่มขึ้น

แผนยุทธศาสตร์โครงการ 2557 - 2561

>>> โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ แยกระดับต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ <<<