เชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการถาวร : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์


ปรับปรุงข้อมูล : 5/10/2559 12:03:13     ที่มา : เกษตรอินทรีย์แม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1847

     เชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม โครงการนิทรรศการถาวร : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการจัดขึ้นเพื่อจัดแสดงผลงาน/การดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ นำเสนอองค์ความรู้ และแนะนำโครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่  ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำในด้านเกษตรอินทรีย์สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การเป็นเมืองแห่งอาหารที่ปลอดภัยได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้มีอาหารอินทรีย์ไว้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม และมีอาหารอินทรีย์เพียงพอสำหรับให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

4/3/2562 16:22:51
220

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561

5/10/2561 17:04:35
208

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ดูงานระดับสูงจากสาธารณรัฐเซเชลส์

28/8/2561 17:54:27
1357

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

28/8/2561 17:53:58
379

การเสวนาวิชาการ "เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์"

24/8/2561 20:55:00
676

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (รุ่นที่ 2)

16/8/2561 15:20:28
497

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

1/8/2561 14:54:05
437

โครงการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์ ตอนรับคณะถ่ายทำวีดีทัศน์ จากสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

4/7/2561 16:59:26
1023

การฝึกอบรมปฏิบัติการ “ระบบการเลี้ยง การผลิตอาหารปลา และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้อินทรีย์แบบครบวงจร”

2/7/2561 16:39:04
406

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร

2/7/2561 15:16:17
395