โครงการการยกระดับการผลิตสตรอเบอรีตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จัดฝึกอบรม "การสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน"


ปรับปรุงข้อมูล : 21/2/2561 11:06:11     ที่มา : เกษตรอินทรีย์แม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 564

     วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการการยกระดับการผลิตสตรอเบอรีตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม "การสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน"  วิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ หัวหน้าโครงการ  อาจารย์ ดร. สุชาดา  สายทิ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์  และแกนนำผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านห้วยขมิ้นใน นายวัฒนา ทรงพลไพศาล เพื่อระดมความคิดในการสร้างห้วยขมิ้นโมเดล ประกอบด้วยหัวข้อ สิ่งที่มีอยู่ (ศักยภาพ), ปัจจัยแวดล้อมกระทบ (อนาคต) และห้วยขมิ้นจะเป็นอย่างไร (ความต้องการ)  พร้อมทั้งออกแบบโลโก้ ณ บ้านห้วยขมิ้นใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

10/9/2562 13:16:43
63

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

4/3/2562 16:22:51
247

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561

5/10/2561 17:04:35
223

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ดูงานระดับสูงจากสาธารณรัฐเซเชลส์

28/8/2561 17:54:27
1384

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

28/8/2561 17:53:58
395

การเสวนาวิชาการ "เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์"

24/8/2561 20:55:00
703

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (รุ่นที่ 2)

16/8/2561 15:20:28
515

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

1/8/2561 14:54:05
449

โครงการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์ ตอนรับคณะถ่ายทำวีดีทัศน์ จากสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

4/7/2561 16:59:26
1039

การฝึกอบรมปฏิบัติการ “ระบบการเลี้ยง การผลิตอาหารปลา และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้อินทรีย์แบบครบวงจร”

2/7/2561 16:39:04
424