การอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง” รุ่นที่ 3/2561


ปรับปรุงข้อมูล : 23/3/2561 15:53:30     ที่มา : เกษตรอินทรีย์แม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 888

     วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เองรุ่นที่ 3/2561 บรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ หัวหน้าโครงการ และทีมงานศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 69 คน จากเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน 21 จังหวัด และเกษตรกรจากนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่เข้มแข็งเข้าร่วม ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี, กลุ่มเกษตรอินทรีย์เทศบาลตำบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์, กลุ่มผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์วิถีไทย, กลุ่มเกษตรอินทร์วิถียโสธร, กลุ่มแกนนำเยาวชนอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดกิจกรรมการอบรม  ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ (ฟาร์มแม่โจ้ 907 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

10/9/2562 13:16:43
63

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

4/3/2562 16:22:51
246

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561

5/10/2561 17:04:35
223

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ดูงานระดับสูงจากสาธารณรัฐเซเชลส์

28/8/2561 17:54:27
1384

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

28/8/2561 17:53:58
395

การเสวนาวิชาการ "เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์"

24/8/2561 20:55:00
703

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (รุ่นที่ 2)

16/8/2561 15:20:28
515

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

1/8/2561 14:54:05
449

โครงการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์ ตอนรับคณะถ่ายทำวีดีทัศน์ จากสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

4/7/2561 16:59:26
1039

การฝึกอบรมปฏิบัติการ “ระบบการเลี้ยง การผลิตอาหารปลา และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้อินทรีย์แบบครบวงจร”

2/7/2561 16:39:04
424