การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (รุ่นที่ 2)


ปรับปรุงข้อมูล : 16/8/2561 15:20:28     ที่มา : เกษตรอินทรีย์แม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 532

    วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หลักสูตร “ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) สำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้” รุ่นที่ 2 กล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และเปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ นักหล่อ หัวหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด เพิ่มพูนองค์ความรู้ ด้านการจัดการหลักการเก็บเกี่ยว และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 54 คน ณ อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

10/9/2562 13:16:43
127

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

4/3/2562 16:22:51
276

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561

5/10/2561 17:04:35
237

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ดูงานระดับสูงจากสาธารณรัฐเซเชลส์

28/8/2561 17:54:27
1402

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

28/8/2561 17:53:58
412

การเสวนาวิชาการ "เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์"

24/8/2561 20:55:00
724

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (รุ่นที่ 2)

16/8/2561 15:20:28
533

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

1/8/2561 14:54:05
462

โครงการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์ ตอนรับคณะถ่ายทำวีดีทัศน์ จากสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

4/7/2561 16:59:26
1056

การฝึกอบรมปฏิบัติการ “ระบบการเลี้ยง การผลิตอาหารปลา และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้อินทรีย์แบบครบวงจร”

2/7/2561 16:39:04
435