โครงสร้างงานบริหารจัดการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก

หัวหน้าโครงการ

นางสาวปรัชวัน อ่อนคง

เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ

นางสาวฉวีวรรณ ธงงาม

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวปรียานุช สุขอัตตะ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายภูมิพัฒน์ โชติหิรัญกัญจน์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และฐานข้อมูล