เอกสารดาวน์โหลดสำหรับโครงการย่อย ปี 2559


ปรับปรุงข้อมูล : 14/12/2559 14:26:05     อ่าน : 1349

         คู่มือ  


 
 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 ระเบียบเงินตอบแทน
 ระเบียบเงินอุดหนุนทั่วไป
 ระเบียบเดินทาง
 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ว37]
 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ว68]
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน [ว126] 
 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุฯ [ว145]
   
         แบบฟอร์ม
 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน [ติดตามและสนับสนุนโครงการ]
 แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ [ติดตามและสนับสนุนโครงการ]
 แบบฟอร์มขอขยายเวลา
 แบบฟอร์มขอส่งรายงานการเงินการจัดฝึกอบรม 
 แบบฟอร์มขอส่งรายงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ-ฉบับสมบูรณ์ 
 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม
 แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างเหมา-กรณีจ้างบุคคล
 แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างเหมา-กรณีเหมารถยนต์
 แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
 แบบฟอร์มขออนุมัตินักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว
 แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย
 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ
 แบบฟอร์มจ้างเหมา [พัสดุ]
 ใบเสนอ-ขอ-สั่ง [พัสดุ]