โครงการเกษตรอินทรีย์แม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2561 16:24:28     อ่าน : 3840

 

...
               โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงเดี่ยวคุณภาพสูงมาตรฐาน IFOAM ในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่  
   โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองของชุมชนเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์
   โครงการจัดทำแผนที่อินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดินภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
   โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าสำหรับเกษตรอินทรีย์
   โครงการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์
   โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร
   โครงการนำร่องพัฒนาฟาร์มต้นแบบเพื่อการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
   โครงการระบบการเพาะเลี้ยงและการสร้างแบรนด์สัตว์น้ำอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อวิสาหกิจชุมชน
   โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์
   โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์
   โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) 
...