โปสเตอร์องค์ความรู้เกษตรอินทรีย์แม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2561 15:53:07     อ่าน : 2122
 
...
 น้ำมันหอมระเหย (Essential oil)
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกอินทรีย์
 นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่แบบกองแถวยาวไม่ต้องพลิกกลับกอง "วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1"
 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
 การเลี้ยงปลากะพงขาว ในเขตภาคเหนือในระบบอินทรีย์
 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขกและผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์
 การจัดทำแผนที่อินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรณีศึกษาพื้นที่ อ.สันทรายและ อ.แม่แตง
 การผลิตปุ๋ยชีวภาพเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา สำหรับเกษตรอินทรีย์
 กาดน้อยเกษตรอินทรีย์
 การผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูงมาตรฐาน IFOAM
 พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง
 ปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้
 การผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์
 การผลิตสตรอเบอรีอินทรีย์
 ขั้นตอนการผลิต การบรรจุ ผักอินทรีย์
 การทำเกษตรแบบธรรมชาติ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) และการผลิตเชื้อราขาว
 การผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ 3 ประเภท 7 ชนิด
 การทำคอกสัตว์และผลิตอาหารสัตว์แบบธรรมชาติ
 การผลิตข้าวอินทรีย์
 การผลิตพริกอินทรีย์โดยชีววิธี
 การผลิตเชื้อราเขียวปราบแมลง
 การใช้ด้วงเต่าตัวห้ำและเชื้อราควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
 สถาบันบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 เก๊กฮวยอินทรีย์
 เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรอินทรีย์