เอกสารดาวน์โหลดสำหรับโครงการย่อย ปี 2561


ปรับปรุงข้อมูล : 12/9/2561 10:01:11     อ่าน : 1574

         คู่มือ  


 
 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 ระเบียบเงินตอบแทน
 ระเบียบเงินอุดหนุนทั่วไป
 ระเบียบเดินทาง
 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ว37]
 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ว68]
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน [ว126] 
 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุฯ [ว145]
 การประชุมชี้แจงการรับทุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560
 ระบบและกลไกโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
 ระบบและกลไกย่อย
 เอกสารแนบ 2 ในแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน [ติดตามและสนับสนุนโครงการ] 
         แบบฟอร์ม
 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน [ติดตามและสนับสนุนโครงการ]
 แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ [ติดตามและสนับสนุนโครงการ]
 แบบฟอร์มขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ [ติดตามและสนับสนุนโครงการ] 
 แบบฟอร์มขอส่งรายงานการเงินการจัดฝึกอบรม 
 แบบฟอร์มขอขยายเวลา 
 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม
 แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างเหมา-กรณีจ้างบุคคล
 แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างเหมา-กรณีเหมารถยนต์
 แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
 แบบฟอร์มขออนุมัตินักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว
 แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย
 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ
 แบบฟอร์มบันทึกจ้างเหมารายเดือน [พัสดุ]
 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอจ้างงาน job หรือรถยนต์ [พัสดุ]
 ใบเสนอซื้อ/จ้าง [พัสดุ]
 แบบฟอร์มแผนเงิน-แผนงาน
 แบบฟอร์ม ย.002 [Update 2561]
 แบบฟอร์มแบบรายงานการจัดทำแผนผล การใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [Update2561]
 แบบฟอร์มแผนจัดซื้อจ้ดจ้าง [Update2561]