แผ่นพับองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์


ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2561 15:53:15     อ่าน : 3141

 

               แผ่นพับเก๊กฮวยอินทรีย์ 
   แผนพับข้าวอินทรีย์
   แผ่นพับโครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic feed production)
   แผ่นพับโครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   แผ่นพับโครงการพัฒนาศักยภาพสปอร์เห็ดหลินและเห็นสมุนไพร
   แผ่นพับโครงการระบบการผลิตลูกปลานิล และการสร้าง Brand ปลานิลอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
   แผ่นพับโครงการระบบไบโอฟลอค (biofloc) กับการผลิตปลานิลอินทรีย์ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
   แผ่นพับตระไคร้หอมอินทรีย์ (Citronella grass)
   แผ่นพับปลากะพงขาว
   แผ่นพับปลาดุกแดดเดียว
   แผ่นพับปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้
   แผ่นพับปุ๋ยหมักไม่พลิกกองแม่โจ้
 แผ่นพับพันธุ์ข้าวหนียวหอม กขแม่โจ้2
 แผ่นพับเมล็ดพันธุ์อินทรีย์
 แผ่นพับไมคอร์ไรซา
 แผ่นพับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์
 แผ่นพับการเก็บเชื้อราขาวแบบวิถีธรรมชาติ
 แผ่นพับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อินทรีย์
 แผ่นพับการผลิตเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา
 แผ่นพับการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์จากผลไม้
 แผ่นพับการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
 แผ่นพับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะด้วยไส้เดือนดิน
 แผ่นพับน้ำหมักจุลินทรีย์จากพืชสีเขียว
 แผ่นพับสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (IQS)_Eng
 แผ่นพับสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (IQS)_ไทย
 แผ่นพับหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO
....