เก๊กฮวยอินทรีย์


ปรับปรุงข้อมูล : 3/12/2561 10:19:16     อ่าน : 444

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยอินทรีย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นาย ธนวัฒน์  รอดขาว

หลักการและเหตุผล :

โครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์ ได้เริ่มดำเนินงานเมื่อปีงบประมาณ 2558 ทำให้โครงการมีความพร้อมด้านองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความสามารถในการเพาะขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตเก๊กฮวยในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยทางโครงการได้ส่งเสริมให้เกษตรกร จนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรจากชุมชน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโดยรอบโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบันนี้เก๊กฮวยเป็นที่สนใจของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ด้วยสรรพคุณที่ว่า ช่วยดับกระหาย เพิ่มความสดชื่น ขับลม ขับเหงื่อ แก้ร้อนใน ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดต่างๆ ช่วยขยายหลอดเลือด ลดการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น แต่ผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยอินทรีย์ของโครงการฯ มีเพียงดอกเก๊กฮวยอินทรีย์อบแห้งเท่านั้น ซึ่งขาดความหลากหลาย จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รูปแบบของน้ำเก๊กฮวยอินทรีย์แบบบรรจุขวดพร้อมดื่ม เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากดอกเก๊กฮวยอินทรีย์ให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกเก๊กฮวยอินทรีย์
  2. เพื่อทดสอบความต้องการของตลาดเป้าหมายผู้บริโภคเก๊กฮวยในรูปแบบบรรจุขวดพร้อมดื่ม

 

เครือข่ายเกษตรกร :

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์ จำนวน 15 รายชื่อ ประกอบด้วย

1) นายสิงห์วัน เตชะตุ้ย 141 ม.11 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

2) นายสมพิศ ม่วงภาษี 280 ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

3) นางสีดา สุวรรณ์  101 ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

4) นางอำภา วงศ์จักร  24 ม.14 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

5) นายบุญมา สาลิขิต  281 ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

6) นายผัด ประพฤติ  137 ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

7) นางวิชุดา เส็งเครือ  131/1 ม.56 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

8) นายพงค์ศักดิ์ สุทา  271 ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

9) นายจันทร์ ผ่องศรี  85 ม.9 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

10) นางศิศิธร วงค์สถาน 215 ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

11) นางบัวเย็น ชัยเทพ  41 ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

12) ชาวไทยใหญ่จำนวน 1 ครอบครัว  ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

13) นายสาม บรรจบรัศมี 4 ม.3 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

14) นางสาวนันทกานต์ เกษร 40 ม.2 ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

15) นางสาวยุพา อินงาม 97 ม.3 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32100

 

ติดต่อโครงการ :

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทร. 0 5349 8169 หรือ 0 5387 3430

Facebook: เก๊กฮวยอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้