เห็ดหลินจือฝานอบแห้ง


ปรับปรุงข้อมูล : 3/12/2561 10:28:21     อ่าน : 456

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ปรีชา  รัตนัง

หลักการและเหตุผล :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีองค์ความรู้และบุคคลากรที่มีความสามารถในการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ และพัฒนาสู่การผลิตเห็ดในระบบเกษตรอินทรีย์ เห็ดที่มีศักยภาพด้านการรักษาโรคคือเห็ดหลินจือ ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีและทำการผลิตเพื่อการเรียนการสอนและการอบรมเกษตรกรเป็นจำนวนมากในแต่ละปี การขยายผลการผลิตเห็ดสมุนไพรอินทรีย์โดยเฉพาะสปอร์เห็ดหลินจือเพื่อใช้ในการรักษาโรคและเวชสำอางค์ รวมทั้งเห็ดหอมซึ่งเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางยา และมีศักยภาพสูงในการผลิตในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาหาร สร้างยา ซึ่งมีความต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ใช้เวลารวดเร็ว ใช้พื้นที่น้อย เหมาะกับการส่งเสริมการผลิต การสร้างต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยและกลุ่มเกษตรอินทรีย์เครือข่าย จะนำไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางาน อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อสร้างต้นแบบการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดหลินจืออบแห้งอินทรีย์
2.เพื่อผลิตสปอร์เห็ดหลินจืออินทรีย์สู่การรักษาโรคและเวชสำอางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เครือข่ายเกษตรกรที่ทำเห็ดหลินจือ :

1) กิจจา รัตนกุล 25/2 ม.8 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
2) สุกัญญา จินะใจ 70 ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
3) เทียมทัน ปัญญา ม.7 ต.บ้านหลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
4) สวิง แก้วนา 20 ม.5 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

 

ติดต่อโครงการ :

โทร. 0 5387 3670     Facebook: โครงการพัฒนาศักยภาพสปอร์เห็ดหลินจือ และเห็ดสมุนไพร