ผลิตภัณฑ์อินทรีย์จาก IQS Maejo


ปรับปรุงข้อมูล : 3/12/2561 10:34:06     อ่าน : 181

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (ระยะที่ 2) ประจำปี 2559

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดนุวัต เพ็งอ้น

หลักการและเหตุผล :

     แนวโน้มผู้บริโภค ให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น จึงเกิดกระแสการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้บริโภค การผลิตสินค้าอินทรีย์ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรและประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ปราศจากมลพิษ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พื้นดิน และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนถาวร
     ผลิตภัณฑ์ประเทศไทยมีมากมายและหลากหลายการสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) ให้มีความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Value Added) สามารถทำได้หลายวิธี อีกวิธีหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้คือการรับรองมาตรฐานแก่ผลิตภัณฑ์ (Certification) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์และสร้างจุดแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันหรือต่างชนิด และยังสามารถสนับสนุนการส่งออกไปยังต่างประเทศสะดวกมากยิ่งขั้นอีกด้วย
     เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ และก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์มากมายที่สามารถสร้างชื่อเสียงและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นจำนวนมาก จากการที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ มากมายให้ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ดังนั้นทางสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (ระยะที่ 2)

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อขอยื่นขอรับรองพื้นที่หรือผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคหรือขอการรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสารชีวภัณฑ์
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่าย
3. เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เครือข่ายเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 :

เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 100 คน (ผู้ปลูกข้าว ลำไย กาแฟและสมุนไพร) ภาครัฐและบุคลากรของรัฐ อ.สันทราย และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
1) วิสาหิจชุมชนข้าวกล้องอินทรีย์ 7 ชนิด เพื่อสุขภาพ
2) เครือข่ายอำเภอแม่วาง
3) ไร่ประพัฒน์
4) วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านโปง

ติดต่อโครงการ :

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์. 053-875640 โทรสาร 053-875641
Website :  www.iqs.mju.ac.th