เครื่องดื่มข้าวโพดผสมเห็ดหลินจือ


ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2561 16:27:32     อ่าน : 120

โครงการการผลิตข้าวโพดในระบบเกษตรอินทรีย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นาย เสกสรร  สงจันทึก

หลักการและเหตุผล :

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดRoadmap เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (organic university) ข้าวโพดฝักสดเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจสำหรับการผลิตพืชอินทรีย์การผลิตข้าวโพดฝักสดอินทรีย์จำเป็นจะต้องมีเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์การรวบรวมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดเพื่อใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์จึงมีความสำคัญและให้อยู่ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์การแสดงออกของพืชนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยทางด้านพันธุกรรม (genetic) สภาพแวดล้อมและการจัดการแปลงที่เหมาะสมซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้นๆดังนั้นการคัดเลือกพันธุ์พืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการจัดการแปลงปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์จึงมีความสำคัญเพราะการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคและแมลงและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีจะถูกคัดเลือกและผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในระบบการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์และพัฒนาเป็นต้นแบบการผลิตข้าวโพดฝักสดอินทรีย์ครบวงจรตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์การผลิตข้าวโพดฝักสดสำหรับต้มหรือนึ่ง และการแปรรูปจากเส้นไหมข้าวโพดฝักสดเป็นผลิตภัณฑ์ชาเส้นไหมข้าวโพดตลอดจนถึงการใช้พื้นที่แปลงปลูกข้าวโพดฝักสดอินทรีย์เป็นสถานที่สำหรับการบูรณาการด้านการเรียนการสอนการวิจัยและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อสร้างรูปแบบการผลิตข้าวโพดอินทรีย์เช่นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดการผลิตข้าวโพดฝักสดพร้อมรับประทานและการแปรรูปจากเส้นไหม ข้าวโพดเพื่อผลิตเป็นชาไหมข้าวโพดพร้อมชง
  2. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอินทรีย์
  3. เพื่อเป็นแหล่งบริการเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอินทรีย์

ติดต่อโครงการ :

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 0 5387 3432  Website : www.rae.mju.ac.th