ปลาดุกแดดเดียว


ปรับปรุงข้อมูล : 3/12/2561 11:36:05     อ่าน : 148

โครงการการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อผลิตสัตว์น้ำแบบอินทรีย์สู่ระบบอุตสาหกรรมประมงอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Fish Valley)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล

หลักการและเหตุผล :

     ด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน อุตสาหกรรมที่ต้องตอบรับและสอดคล้องคืออุตสาหกรรมอาหาร และด้วยภูมิประเทศเชียงใหม่สามารถเป็นครัวของโลกได้ จากข้อมูลพบว่าความต้องการบริโภคสัตว์น้ำมากขึ้นทุกปีผู้บริโภคหันมาสนใจอาหารสัตว์น้ำที่ปลอดภัยและอาหารอินทรีย์มากขึ้น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพที่นับวันมีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มปลาแต่เนื่องจากสัตว์น้ำจากธรรมชาติลดลงจึงต้องพึ่งผลผลิตจากการเลี้ยง ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญของคุณภาพและอาหารปลอดภัยเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายในพันธกิจที่มุ่งเน้นทางด้านการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารโดยเฉพาะอาหารอินทรีย์ (Organic Food) ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายที่เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้มีการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนั้น การนำนักศึกษาเข้าสู่การเรียนรู้ในชุมชนนั้นจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในอนาคต ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านการผลิตสัตว์น้ำเชิงอินทรีย์ไปพร้อมกัน
     ปัจจุบันการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการค้าตามแหล่งน้ำและไร่นาทุกจังหวัด ลักษณะการเลี้ยงแตกต่างไปตามความเหมาะสมของสภาพน้ำดิน และเทคนิคของผู้เลี้ยงปลาแต่ละพื้นที่ ตามความต้องการของตลาด อาจกล่าวได้ว่าระบบการผลิตและการตลาดปลาน้ำจืดในภูมิภาคนี้ได้พัฒนาเป็น ห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เพาะพันธุ์ลูกปลา ผู้อนุบาลลูกปลา ผู้ขายลูกปลา ผู้เลี้ยงปลาเนื้อ ผู้ค้าวัสดุอาหาร ผู้รวบรวม และผู้ค้าปลีก ทุกฝ่ายต่างปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับผลผลิตปลาในแต่ละพื้นที่ และเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน
     ปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญคือ พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีโอกาสขยายตัวเพื่อรองรับในอนาคต ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรเชิงอินทรีย์ (Organic Agriculture) ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อได้เปรียบของพื้นที่ดังกล่าวนั้นคือการมีระบบชลประทานที่พร้อมและมีความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอินทรีย์
     ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ Northern Food Valley ของจังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้จะสร้างความต่อเนื่อง เพื่อสร้าง Chiangmai Organic Fish Valley โดยมีวัตถุประสงค์ตามกิจกรรมหลัก 3 ประการคือ 1) การสร้างระบบการผลิตและการตลาดสัตว์น้ำในวิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 ตำบล ใน 2 อำเภอ คือ อำเภอ-แม่แตง และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2) การสร้างจุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์ 5 จุด และ 1 ศูนย์ คือ จุดสาธิตการเลี้ยงปลาทับทิม/นิล กุ้งก้ามกราม ปลาหมอไทย สาหร่ายน้ำจืด ปลาดุก และศูนย์การการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่จำกัด (Land-Base Aquaculture) ร่วมกับการควบคุมคุณภาพน้ำด้วยระบบหมุนเวียน (Recirculation Aquaculture System) ภายใต้โดมความร้อน (Green House) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ลดการใช้น้ำในการผลิตโดยดำเนินการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 3) การฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 300 คน จาก 20 ตำบลเป้าหมาย และยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสัตว์น้ำ 20 ราย

วัตถุประสงค์ :

  1. สร้างอาชีพจากระบบการผลิตและการตลาดสัตว์น้ำในวิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 ตำบลใน 2 อำเภอ คือ อำเภอแม่แตง และ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
    สร้างจุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์ 5 จุด และ 1 ศูนย์ คือ จุดสาธิตการเลี้ยงปลาทับทิม/นิล กุ้งก้ามกราม ปลาหมอไทย สาหร่ายน้ำจืด ปลาดุก และศูนย์กลางการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยง
  2. สร้างจุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์ 5 จุด และ 1 ศูนย์ คือ จุดสาธิตการเลี้ยงปลาทับทิม/นิล กุ้งก้ามกราม ปลาหมอไทย สาหร่ายน้ำจืด ปลาดุก และศูนย์กลางการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่จำกัด (Land-Base Aquaculture) ภายใต้โดมความร้อน (Green House) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ลดการใช้น้ำในการผลิตโดยดำเนินการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 300 คน จาก 20 ตำบลเป้าหมาย และยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสัตว์น้ำ 20 ราย

 

เครือข่ายเกษตรกร :

1) วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในอำเภอแม่แตง และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2) บุคลากรกรมประมง ประมงอำเภอแม่แตง และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

ติดต่อโครงการ :

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Website : www.fishtech.mju.ac.th