ผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอม


ปรับปรุงข้อมูล : 3/12/2561 13:37:42     อ่าน : 75

โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดศัตรูพืชและพืชเครื่องเทศอินทรีย์ครบวงจร

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์  โทณลักษณ์

หลักการและเหตุผล :

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการเกษตรในระดับต้นๆ ของประเทศไทย มีการเรียนการสอนและฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรอินทรีย์เสมอมา และมีแนวทางก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรอินทรีย์ วิทยาการทางด้านสมุนไพรถือเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดสร้างสวนสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์) ซึ่งอนุรักษ์พืชสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านสมุนไพร อีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) ซึ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับสมุนไพรแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การสกัดวิเคราะห์สารสำคัญ การสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ และการจัดจำหน่าย ด้วยเหตุนี้เอง การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นผู้นำด้านการผลิตและแปรรูปสมุนไพรและพืชเครื่องเทศอินทรีย์ในระดับชาติและนานาชาติจึงเป็นความจำเป็นยิ่ง
     พืชเครื่องเทศสามารถเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิด นอกจากการใช้บริโภคภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยมีการส่งออกพืชเครื่องเทศไปยังประเทศที่นิยมในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศเป็นส่วนประกอบ เช่น อาหารไทย อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติต่างๆ ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถพัฒนาการผลิตพืชเครื่องเทศให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตในรูปแบบอินทรีย์ เนื่องจากพืชเครื่องเทศมีประโยชน์หลักคือ ใช้บริโภคโดยการรับประทาน ทำให้
ต้องการความปลอดภัยสูงจากผลผลิต ดังนั้น หากมีการวิจัยและหน่วยงานต้นแบบการผลิตพืชเครื่องเทศอินทรีย์สำหรับส่งเสริมศักยภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพพืชเครื่องเทศของเกษตรกร ก็จะเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ตลาดโลกต่อไปได้ในอนาคต
     นอกจากนี้สิ่งที่มีความจำเป็นยิ่งสำหรับการผลิตในระบบอินทรีย์นั้นก็คือ การบริหารจัดการศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็น วัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช ฯลฯ ซึ่งต้องเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นการใช้สารที่มาจากธรรมชาติ ดังนั้น การบริการความรู้ด้านการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช โดยเน้นเพื่อใช้การการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ขึ้น สำหรับบริการวิชาการทางด้านการผลิตพืช และพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร สำหรับใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ให้แก่เกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการอินทรีย์ต่อไป

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อพัฒนาแหล่งบริการทางวิชาการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กำจัด ศัตรูพืชจากพืชสมุนไพร สำหรับใช้ในการเกษตรระบบอินทรีย์
  2. เพื่อพัฒนาแหล่งบริการทางวิชาการด้านการผลิตพืชเครื่องเทศอินทรีย์
  3. เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการผลิตพืชอินทรีย์

 

เครือข่ายเกษตรกร :

1) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเครื่องเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ
2) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในระบบการเกษตรอินทรีย์
3) กลุ่มผู้ใช้ผลิตผล ได้แก่ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องเทศ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และประชาชน
4) ส่วนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
5) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ จังหวัดนครนายก

 

ติดต่อโครงการ :

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Facebook: www.ap.mju.ac.th