ข้าวไรซ์เบอร์รี่


ปรับปรุงข้อมูล : 7/12/2561 10:38:06     อ่าน : 186

โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ระดม

หลักการและเหตุผล :

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทำงานใกล้ชิดกับชุมชนมาเป็นเวลานาน ทำให้ มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านการเกษตรล้านนา แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้คิดค้นพัฒนาด้านการเกษตรหลายอย่าง แต่ยังตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งชุมชนโดยรอมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นชุมชนเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก สอดคล้องกับ ความเชี่ยวชาญขอมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยกลายเป็นสถาบันการศึกษาที่ใกล้ชิดและเป็นที่พึ่งของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนเกษตรมาเป็นเวลาช้านาน ประกอบกับเป้าหมายหลักของการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม คือ การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ซึ่งหมายความว่า มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะสร้างชีวิตที่ดีมากกว่าการสร้างวัตถุโดยชีวิตที่ดี หมายถึง ชีวิตของชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร นักศึกษา บัณฑิต และชุมชน ต้องเป็นชีวิตที่ยึดถือการเกษตรเป็นรากฐานของการพัฒนา ชีวิตที่เคารพและให้ความสำคัญ กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิตที่ผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม การที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตนั้น ได้มีการกำหนดเส้นทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยออกเป็น 2 ช่วง ระยะเวลา ประกอบด้วย 1)มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ 2)มหาวิทยาลัยสีเขียว 3)มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ในด้านการเกษตร
     การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ คือ เป็นการเกษตรที่เคารพและเป็นมิตรกับธรรมชาติ ลด ละเลิกการใช้สารเคมี มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ (35 ไร่) เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา จึงจะได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ Roadmap การพัฒนมหาวิทยาลัย ประกอบกับในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยจะใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจัดแสดงเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้านนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา
  2. เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนาในงานวันเกษตรแห่งชาติ

  

ติดต่อโครงการ :

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทร. 0 5387 3413 

Website : www.rae.mju.ac.th