ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2


ปรับปรุงข้อมูล : 7/12/2561 9:37:44     อ่าน : 98

โครงการการส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2

สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหอมอินทรีย์ ถ้วยพร้อมรับประทาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  แสงทอง

หลักการและเหตุผล :

     เนื่องจากการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยของรัฐบาลในปี 2558-2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืนนั้น ในนโยบายส่งเสริมด้านความมั่งคั่งที่ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญและมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือข้าว และยังเอื้อโอกาสเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพโดยมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร และอีกทั้งนโยบายส่งเสริมด้านความยั่งยืน ที่ประเทศไทยสามารถเป็นผู้ผลิตอาหารเองได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตตามวิถีแบบพอเพียง
     ทางคณะผู้วิจัยได้ตระหนักในนโยบายดังกล่าว จึงเล็งเห็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือข้าว ที่ทำให้ชาวไทยสามารถใช้ประกอบอาชีพเป็นกระดูกสันหลังของชาติมายาวนาน ซึ่งในปัจจุบันข้าวอินทรีย์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากกระแสรักสุขภาพ ทั้งชาวนาที่เคยทำนาโดยใช้สารเคมี และบุคคลจากอาชีพต่างๆ อยากเปลี่ยนมาปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภค และจัดจำหน่าย แต่ขาดความรู้เรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์และนอกจากนี้ปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่ง คือ ขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีที่จะใช้ปลูก จากการค้นคว้าจาก website ต่างๆ พบการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์มีน้อยมาก เนื่องจากราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์มีราคาแพง ดังนั้นเกษตรกรจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง และปลูกพืช เลี้ยงสัตว์น้ำผสมผสาน เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถดำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียงเป็นอย่างดี
     สรุปโครงการ ดังนี้เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นในปี 2561 จะมีพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้ 2 ทั้งเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยาย และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย รวมทั้งพืช และสัตว์น้ำผสมผสานในนาอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ สามารถนำเป็นต้นแบบทั้งในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ไว้ใช้เองได้ หรือผลิตเพื่อจำหน่ายได้ถูกต้องตรงตามพันธุ์ และการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์น้ำผสมผสานในนาอินทรีย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งการส่งเสริมปลูกข้าว กข-แม่โจ้ 2 ในระบบอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวเป็นแบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น และสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว กข-แม่โจ้ 2 อินทรีย์ ในเชิงพาณิชย์ คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหอมอินทรีย์พร้อมรับประทาน

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อผลิต และเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้ 2 ทั้งเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยาย และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ที่ถูกต้องตามหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์น้ำผสมผสานในนาอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ สามารถนำเป็นต้นแบบทั้งในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ไว้ใช้เองได้ หรือผลิตเพื่อจำหน่ายได้ถูกต้องตรงตามพันธุ์
  2. เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าว กข-แม่โจ้ 2 ในระบบอินทรีย์ ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวเป็นแบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
  3. เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว กข-แม่โจ้ 2 อินทรีย์ จากแปลงเกษตรกรที่ไปส่งเสริมการปลูกข้าว กข-แม่โจ้ 2 ระบบอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สู่ระบบเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหอมอินทรีย์พร้อมรับประทาน

 

เครือข่ายเกษตรกร :

เครือข่ายในพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ จำนวน 9 ราย พื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ 1. นายประชัน จันตะทา (2ไร่)
2. นายทศพบ หล้าติ๊บ (1ไร่)
3. นายอร่าม หล้าทิพย์ (2ไร่)
4.นางสาวพิกุล ทองโอน (1ไร่)
5.นายพงษ์สักดิ์ ยะสุรินทร์ (1ไร่)
6.นายวิรัตน์ อนันใจ (1ไร่2งาน)
7.นายธวัชชัย นำแปง (1ไร่2งาน)
8. นายชาติ กิติวงษ์ (1ไร่)

 

ติดต่อโครงการ :

หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว โทร. 061-268-1144

Facebook: หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว