อาหารสัตว์อินทรีย์


ปรับปรุงข้อมูล : 7/12/2561 17:10:18     อ่าน : 443

โครงการการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.มงคล  ยะไชย

หลักการและเหตุผล :

     ปัจจุบันมีผู้สนใจเลี้ยงสัตว์อินทรีย์เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบอินทรีย์และอาหารสัตว์อินทรีย์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งโรงงานอาหารสัตว์ที่สามารถผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ในประเทศไทยยังมีอยู่น้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ ทั้งนี้ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2560 โครงการฯ ได้มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายผู้ปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ โดยจัดอบรมการปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับเกษตรกร โดยกำหนดให้เกษตรกรคืนเมล็ดพันธุ์เท่ากับจำนวนที่ได้รับไป และรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ดังกล่าวคืนในราคาที่ตกลงไว้ร่วมกันทางโครงการได้นำนำวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีที่ผลิตโดยเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอื่นๆ ประมาณ 150 ราย มาผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ เพื่อใช้ในฟาร์มต้นแบบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ในจังหวัดต่างๆ ประมาณ 50 ราย ในลำดับต่อไป
     ทั้งนี้โรงงานอาหารสัตว์อินทรีย์สามารถผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ประเภทอาหารผงได้จำนวน 30 ตัน : วัน (1 วัน คิด 8 ชั่วโมง) ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ได้ ซึ่งจะทำให้มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์อินทรีย์เข้ามาในอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์แบบผงที่มีคุณภาพและจำหน่ายในราคาเหมาะสม
  2. เพื่อขยายเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์
  3. เพื่อขยายเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

เครือข่ายเกษตรกร :

1) เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ ในจังหวัดต่างๆ อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา นครราชสีมา สุรินทร์ และจังหวัดอื่นๆ ประมาณ 200 ราย
2) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ในจังหวัดต่างๆ ประมาณ 60 ราย

 

ติดต่อโครงการ :

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 252 หมูู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5387-5432

Website : www.as.mju.ac.th